Ghostxx,CG网站,CG资源

33.6K
Sofa
47 0 0

Sofa

古典长沙发模型


3dsMax 2013 + obj (Vray)
48.96 MB
2015.03.23 01:12
Classic


high.jpg

标签: 沙发 模型 家具 欧式
分类:资源 - 3D资源- 3dsky/3ddd
发布:GhostXX | 查看:47 | 发表时间:2019/6/12 13:27:07 | 更新时间:2019/6/12 13:29:03
原创文章如转载,请注明,转载至:GhostXX.com

0


点击消耗10G点解锁30个通用资源, 12小时内有效!(有效期内不重复扣点)


high.jpg


high.jpg
high.jpg
high.jpg


high.jpg
high.jpg


high.jpg
high.jpg


全部评论 (0)
还可以输入
500
点击刷新 点击图片换一个
官方QQ群
①: 6095105